1969-263

17 items displayed. 1 page(s).

Shen xue de ke xue

Footnote

Thomas F. Torrance, Shen xue de ke xue (Theological Science), trans. Ruan Wei (Xianggang: Han yu Jidu jiao wen hua yan jiu suo; Hong Kong: Institute of Sino-Christian Studies, 1997); #1997-614

Date
1997

Preface

Footnote

Thomas F. Torrance, "Preface," in Theological Science (London, New York: Oxford University Press, 1969), vii-xviii; #1969-263a

Date
1969