Shen xue de ke xue

Footnote

Thomas F. Torrance, Shen xue de ke xue (Theological Science), trans. Ruan Wei (Xianggang: Han yu Jidu jiao wen hua yan jiu suo; Hong Kong: Institute of Sino-Christian Studies, 1997); #1997-614

Bibliography

Torrance, Thomas F. Shen Xue De Ke Xue (Theological Science). Translated by Ruan Wei. Li dai Jidu jiao si xiang xue shu wen ku. Xian dai xi lie; Chinese academic library of Christian thought. Modern series, 206. Xianggang: Han yu Jidu jiao wen hua yan jiu suo (Hong Kong: Institute of Sino-Christian Studies), 1997; #1997-614

Colyer Categories (click to see more)