1996-599

Shen xue de ke xue

Footnote

Thomas F. Torrance, Shen xue de ke xue (Theological Science), trans. Ruan Wei (Xianggang: Han yu Jidu jiao wen hua yan jiu suo; Hong Kong: Institute of Sino-Christian Studies, 1997); #1997-614

Date
1997