1997-613

9 items displayed. 1 page(s).

Shi kong yu dao cheng ru shen

Footnote

Thomas F. Torrance, Shi kong yu dao cheng ru shen (Space, Time and Incarnation), trans. Qunying Chen (Xianggang: Jidu jiao wen yi chu ban she, 2008); #2008-TFT-2

Date
2008

Space, Time and Incarnation

Footnote
Thomas F. Torrance, Space, Time and Incarnation (Edinburgh, London: T&T Clark, Bloomsbury, 2005); #2005-TFT-6
Date
2005

Space, Time and Incarnation

Footnote
Thomas F. Torrance, Space, Time and Incarnation (London: Continuum International, 2005); #2005-TFT-2
Date
2005

Space, Time and Incarnation

Footnote
Thomas F. Torrance, Space, Time and Incarnation (Eugene, Oregon: Wipf and Stock, reproduced by permission of Continuum International, London, 2003); #2003-TFT-4
Date
2003

Space, Time and Incarnation

Footnote
Thomas F. Torrance, Space, Time and Incarnation (Bellingham, Washington: T&T Clark; Faithlife Corporation, Logos Bible Software); 1997-613-Logos
Date
1997

Space, Time and Incarnation

Footnote

Thomas F. Torrance, Space, Time and Incarnation (Oxford, London, New York: Oxford University Press, 1978); #1978-351

Date
1978

Space, Time and Incarnation

Footnote

Thomas F. Torrance, Space, Time and Incarnation (Oxford, London, New York: Oxford University Press, 1969); #1969-262

Date
1969