Shi kong yu dao cheng ru shen

Footnote

Thomas F. Torrance, Shi kong yu dao cheng ru shen (Space, Time and Incarnation), trans. Qunying Chen (Xianggang: Jidu jiao wen yi chu ban she, 2008); #2008-TFT-2

Bibliography

Torrance, Thomas F. Shi Kong Yu Dao Cheng Ru Shen (Space, Time and Incarnation). Translated by Qunying Chen. Er shi shi ji shen xue cong shu, 2. Xianggang: Jidu jiao wen yi chu ban she, 2008; #2008-TFT-2

Publication life cycle / General notes

See the original #1969-262 edition for full info.

Series name (click to see more)
Publisher (click to see more)
Colyer Categories (click to see more)