To triadologikon themelion kai o triadologikos charakter tes pisteos kai tes authentias en te ekklesia

Footnote
Thomas F. Torrance, "To triadologikon themelion kai o triadologikos charakter tes pisteos kai tes authentias en te ekklesia," Ekklesia kai Theologia 5 (1984): 11-57; #1984-448
Bibliography
Torrance, Thomas F. "To Triadologikon Themelion Kai O Triadologikos Charakter Tes Pisteos Kai Tes Authentias En Te Ekklesia." Ekklesia kai Theologia 5 (1984): 11-57; #1984-448
Publication life cycle / General notes
Greek version of 1985-464d.
Revision status
Need translator