Shen xue de ke xue

Footnote

Thomas F. Torrance, Shen xue de ke xue (Theological Science), trans. Ruan Wei (Beijing: Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2003); #2003-TFT-3

Bibliography

Torrance, Thomas F. Shen Xue De Ke Xue (Theological Science). Translated by Ruan Wei. Lang lang shu fang. Li dai Jidu jiao jing dian si xiang wen ku, 206. Beijing: Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2003; #2003-TFT-3

Publisher (click to see more)
Colyer Categories (click to see more)