Shen xue de ji chu he yuan ze: shen xue yu ke xue zhi tiao xie

Footnote

Thomas F. Torrance, Shen xue de ji chu he yuan ze: shen xue yu ke xue zhi tiao xie (The Ground and Grammar of Theology), trans. Qunying Chen (Xianggang: Jidu jiao wen yi chu ban she, 2007); #2007-TFT-1

Bibliography

Torrance, Thomas F. Shen Xue De Ji Chu He Yuan Ze: Shen Xue Yu Ke Xue Zhi Tiao Xie (The Ground and Grammar of Theology). Translated by Qunying Chen. Xianggang: Jidu jiao wen yi chu ban she, 2007; #2007-TFT-1

Publication life cycle / General notes

Chinese translation of #1980-369.

Publisher (click to see more)
Local Notes (to find a copy in a library near you, use the WorldCat link in the right sidebar)